ส.ป.ก. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ “งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

พิธีในครั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำโดย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม อาทิ นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก., นางสาวพอใจ คล้ายสวน ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ , นางสาวอรพินท์ แก้วนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ ทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดรวม 25 องค์กร ร่วมกันจัดงานโดยนำโครงการพระราชดำริต่างๆ มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

ภายในงานพบกับนิทรรศการโครงการพระราชดำริในรูปแบบมีชีวิต ซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวของ ๒๕ องค์กรที่ดำเนินการสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ต่อยอดพระราชปณิธาน สืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ” สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังมีผลงานและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น่าสนใจภายในงาน ตลอดจนมีการประกวดพรรณไม้ ชิงถ้วยพระราชทาน และการจัดจำหน่ายผลผลิตและอุปกรณ์ทางการเกษตรจากทั่วประเทศ