วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายไร่ ชั้น 2 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีไทยเอกลักษณ์ TIS-TEP ครั้งที่ 1 โดยมีนายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ตำบล คุ้งตะเภา,ขุนฝาง,ผาจุก,งิ้วงาม,และผู้แทน บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทำความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ตามวาระสำคัญ มีดังนี้

1. โครงการต้องถ่ายทอดความรู้ด้านการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการ
2. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ นำชานอ้อยเป็นวัตถุดิบเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาล มาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ของบริษัทไทยเอกลักษณ์ เพาเวอร์ จำกัด
3. เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของโครงการไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมตลอดช่วงระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ
4. ตรวจเยี่ยมโครงการ รับรู้กระบวนการการตรวจสอบวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการงานสิ่งแวดล้อมของโครงการ

5. ร่วมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
6. รับฟังปัญหาร่วมเจรจา ไกล่เกลี่ยปัญหา หาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการและชุมชนเพื่อลดความขัดแย้ง
7. พิจารณาค่าชดเชยหากโครงการ ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
8. ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของการทำงานของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน