แบ่งการทำงานเป็น 6 กลุ่ม มุ่งเดินหน้านโยบายรัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้และใช้สมุนไพรได้อย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขาฯรมว.สาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดก.สาธารณสุข เปิดประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนนโยบายทางการแพทย์ (Workshop) และกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล “กัญชาทางการแพทย์” อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย

นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า ภายใน 3 เดือนนี้ จะได้เห็นความสำเร็จของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ การที่ได้เห็นข้าราชการก.สาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเป็นรูปธรรมในวันนี้ ไม่ใช่ตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีฯแต่เป็นการตอบสนอง 1 ใน 12 นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

นพ.สุขุมกล่าวว่า ต้องเร่งผลักดัน ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย การเวิร์กชอปครั้งนี้ แบ่งการทำงานเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสาน 2.การแพทย์แผนปัจจุบัน ด้านการปลูก การผลิต การกระจาย( supply chain ) 3.ระบบบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน 4.การกำกับดูแล เช่น การปลดล็อคกัญชง การผลักดันเข้าบัญชียาหลัก ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ถูกกฎหมาย 5.กลไกการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ และ6.การจัดการความรู้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ทั้ง 6 กลุ่ม มีผู้บริหารระดับสูง อาทิ รองปลัดก.สาธารณสุข อธิบดี เลขาธิการสำนักคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ และนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากกรม กองต่างๆ รวมทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจากจังหวัดนำร่อง เป็นผู้ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับน้ำมันกัญชาที่ได้รับมอบจากองค์การเภสัชกรรม ได้ส่งให้ 12โรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 12 เขตสุขภาพ