วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยาย ขยายผลและสร้างการรับรู้ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และบรรยายพิเศษเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ หอประชุมอำเภอแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวรัตม์ มาปราณีต นายอำเภอแสวงหา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแสวงหา จิตอาสา ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า การบรรยายในวันนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ส่วนราชการ จิตอาสา และทุกภาคส่วน มีสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้ง โดยที่บูรพกษัตริย์ไทยได้ทรงเสียสละเพื่อปกปักษ์รักษาเอกราชของชาติไทยตราบจนปัจจุบัน และให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนให้โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยคำนึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชน พร้อมเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของแต่ละชุมชน พร้อมร่วมกันพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance