จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงาม โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในพิธีไหว้ครูของนิสิตจุฬาฯ เริ่มด้วยผู้แทนนิสิตกล่าวคำไหว้ครู นิสิตที่ได้รับรางวัลประกวดคำกลอนอ่านคำกลอนที่ชนะเลิศการประกวด

จากนั้นอธิการบดีเจิมตำราและมอบรางวัลแก่นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ประกอบด้วย เกียรติบัตรสำหรับนิสิตดีเด่น รางวัลเรียนดี เข็มตำแหน่งกรรมการสโมสรนิสิต นักกิจกรรมดีเด่น และรางวัลประกวดคำกลอน รวมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตจุฬาฯ