สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ (1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร) โดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

การประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหอการค้าจังหวัดพัทลุง ป.ปัณณทัต ฟาร์ม และบมจ.สยามแม็คโคร (สาขาพัทลุง) ร่วมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค และช่องทางการตลาด (สุกร) ให้กับสหกรณ์ วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการในการขอมาตรฐาน อย. เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance