นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา” จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2 ปี 2562 โดยมีนายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมกันนี้ได้เป็นตัวแทนในการมอบเงิน ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนาของขบวนการสหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เลิงนกทายั่งยืนตามศาสตร์พระราชา (บ้านสวาสดิ์) หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สืบเนื่องจาก นโยบายจังหวัดยโสธร ได้ให้ความสำคัญเรื่องเกษตรอินทรีย์มาโดยตลอด ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ทำให้จังหวัดยโสธรได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย และภายใต้วิสัยทัศน์ของจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” จังหวัดยโสธร จึงได้เล็งเห็นว่าคนไทยทุกคนซึ่งเป็นผู้บริโภคมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย เพราะหากคนไทยได้บริโภคข้าวอินทรีย์มากขึ้น ก็จะส่งผลให้การทำเกษตรอินทรีย์ขยายตัวตามไปด้วย

จังหวัดยโสธรจึงได้ทำโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา” เพื่อรณรงค์และเชิญชวนให้คนไทยสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบการเป็น “หุ้นส่วน” เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ลงขัน ได้พบปะกับเกษตรกรพี่เลี้ยง ได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวนาอินทรีย์ เป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการรับรู้ของโครงการฯ ให้กว้างขวางและทั่วถึง จึงได้จัดกิจกรรม “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา” ครั้งที่ 2 ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบเงินร่วมลงขันและมอบตัวอย่างข้าว พิธีปลูกต้นไม้ การแข่งขันดำนา การแข่งขันจักตอกมัดกล้า การดำนาอินทรีย์ร่วมกับเกษตรกรพี่เลี้ยง การปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กบ สาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่มจากผลิตภัณฑ์อินทรีย์ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ

โครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา” เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและขยายการตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัดยโสธรให้แพร่หลายออกไปสู่ผู้บริโภคในประเทศ และทำให้เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์มีรายได้ที่มั่นคงแน่นอนจากการขยายผลผลิตล่วงหน้า ในราคาที่เหมาะสม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์และมุ่งมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตอาหารที่ดี ปลอดภัยต่อสุขภาพของคนไทย เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ง่าย และได้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ดีและปลอดภัย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดยโสธร ให้ผู้คนเดินทางเรียนรู้แสวงหาประสบการณ์การทำนาเกษตรอินทรีย์ สัมผัสวิถีชีวิตแบบอีสาน ควบคู่กับการท่องเที่ยง เชิงศิลปะวัฒนธรรมในจังหวัดยโสธร อีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance