สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับกับพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ เดินหน้าพัฒนาเยาวชนสู่การเป็น ผู้นำยุคใหม่แห่งอนาคต ภายใต้โครงการ Global Inclusive STEM+ Leadership Week China & Thailand 2019 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และวชิราวุธวิทยาลัย

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า การจัดโครงการGlobal Inclusive STEM+ Leadership Week China & Thailand 2019 เป็นโครงการที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลธัญญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัท บี.กริม

โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร. ไวโอเลต โล ประธานมูลนิธิ Inclusive Business Lab & Foundation ในการร่วมเสนอแนวคิดและรูปแบบโครงการการพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะ 21st Century Skills ด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม มีความเชื่อมั่นในตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถคิดวิเคราะห์ ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรัพยากรที่มี ในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงบูรณาการซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักสำหรับผู้นำในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต

โดยใช้กระบวนการอบรมผู้นำ (Leadership Roundtable) การจัดทีมให้ร่วมแข่งขันตอบโจทย์ปัญหาที่ท้าทาย การประเมินอย่างเป็นระบบ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ที่ต้องอาศัยความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี กีฬา ตลอดจนคุณลักษณะและความสามารถอื่นๆ ที่แฝงอยู่ในตัวของเยาวชน เพื่อนำทีมผ่านเข้ารอบไปพบกับทีมเยาวชนจากประเทศจีน ที่ผ่านกระบวนการแข่งขันและคัดเลือกในลักษณะเดียวกัน

รูปแบบการจัดโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การอบรม Leadership Roundtable และการแข่งขัน รอบแรก (First Challenge) จัดขึ้นในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนและนักศึกษาจะถูก แบ่งเป็นทีม ทีมละ 6 คน คละสถาบัน ระดับชั้น สาขา และความสามารถ แต่ละทีมจะต้องช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายและแตกต่างกันไปในแต่ละวัน

และส่วนที่สองจะเป็นการแข่งขัน Final Challenge ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกในประเทศไทยและประเทศจีน ประเทศละ 4 ทีม จะมาพบกันเพื่อคละทีมและแบ่งกลุ่มเป็น 8 ทีมใหม่เพื่อเข้าแข่งขันในรอบ Final Challenge และ

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนิทรรศการโครงการที่สร้างสรรค์ของแต่ละทีม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและการแสดง ซึ่งผสมผสานศิลปวัฒนธรรมตะวันตก-ตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินโครงการคาดหวังว่า โครงการ Global Inclusive STEM+ Leadership Week China & Thailand 2019 นี้จะเป็นโครงการต้นแบบที่สร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีสำหรับเยาวชน และเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน