มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมมือกับบริษัทนาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำระดับโลกจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และพัฒนานักบูรณาการผลิตเพื่อเอสเอ็มอีของไทย ยกระดับขีดความสามารถแข่งขัน

นาย Akira Takarajima Vice President Nachi Technology (Thailand) Co., Ltd.เปิดเผยว่า บริษัทนาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์กว่า 90 ปี มีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย และพัฒนาทักษะความรู้ของนักบูรณาการการผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น

ทั้งนี้บริษัทนาชิ เทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของเอสเอ็มอีด้วยเทคโนโลยีการผลิตด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกล่าวว่า บริษัท นาชิ เทคโนโลยี สนับสนุนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจำนวน 3 ชุดเพื่อใช้ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่อยู่ภายในอาคารเคเอกซ์ มุ่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้เปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมได้เรียนรู้ การควบคุม และสั่งการหุ่นยนต์ โดยใช้สถานการณ์จริงจากผู้ประกอบการจำลองการผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการก่อนตัดสินใจลงทุน พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญและนักบูรณาการการผลิตที่ผ่านการอบรมร่วมให้คำปรึกษา

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance