เริ่มแล้ว 11 ส.ค.62 คุ้มครองวงเงินฝากสูงสุด 5 ล้านบาทต่อรายผู้ฝากต่อสถาบันการเงิน ขณะที่ปีหน้าเหลือ 1 ล้าน ระบุครอบคลุมดูแลผู้ฝากสูงถึง 99.65% สูงกว่ากว่าที่มาตรฐานการคุ้มครองเงินฝากสากลกำหนดไว้ ย้ำสถาบันได้มีการทบทวนวงเงินที่เหมาะสมเป็นประจำ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.62 เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ รวม 35 แห่ง)จะได้รับความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และจะเริ่มวงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาทตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.63 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ.2559 ทั้งนี้สถาบันได้มีการติดตามการเคลื่อนไหวของเงินฝากในภาพรวมอย่างใกล้ชิด และมีการศึกษาทบทวนจำนวนวงเงินคุ้มครองเป็นประจำ ซึ่งวงเงินคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดยังคงเหมาะสม เพราะครอบคลุมผู้ฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามหลักการสากลของการคุ้มครองเงินฝาก โดยข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 วงเงินคุ้มครองที่ 10 ล้านบาทต่อรายผู้ฝากต่อสถาบันการเงิน มีจำนวนผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.83 ของผู้ฝากทั้งหมด ขณะที่วงเงินคุ้มครองที่ 5 ล้านบาท ผู้ฝากที่ได้รับคุ้มครองเต็มจำนวนจะอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 99.65 และเมื่อวงเงินคุ้มครองเท่ากับจำนวน 1 ล้านบาท ผู้ฝากที่ได้รับคุ้มครองเต็มจำนวนจะอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 98.14 ถือว่าสูงกว่ากว่าที่มาตรฐานการคุ้มครองเงินฝากสากลกำหนดไว้ โดยสถาบันได้มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ และให้ข้อมูลแก่ผู้ฝาก รวมถึงเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองเงินฝากได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก โทร.1158 และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dpa.or.th