พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562เวลา 10.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา อำเภอเทิง เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 398 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา อำเภอเทิง ต่อจากนั้น องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน จำนวน 598 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมวัดหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ในตอนบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 298 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบกับราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเทิง จำนวน 4 ราย และในพื้นที่อำเภอป่าแดด จำนวน 2 ราย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด

จังหวัดเชียงราย ได้รับผลกระทบจากพายุโซร้อน “วิภา” ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเมื่อวันที่ 30– 31 กรกฎาคม 2562 เกิดน้ำฝนสะสม ทำให้น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ต่างๆได้รับความเสียหายใน 2 อำเภอ 15 ตำบล 160 หมู่บ้าน