15-16 ส.ค. นี้ สปสช.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16 สู่การพัฒนา “กองทุนบัตรทอง” เพิ่มประเด็นเฉพาะ “การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” ระดมความเห็นร่วมขับเคลื่อนภูมิปัญญาการแพทย์ของไทย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การจัดการรับฟังความเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตามมาตรา 18 (13) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 นับเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดย สปสช.ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข รวมถึงพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเป็นไปตามตามยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้การจัดการรับฟังความเห็นโดยทั่วไปฯ เป็นการรับฟังความเห็นทั่วประเทศ และได้มีการจัดเวทีรับฟังความเห็นระดับเขตมาทั้ง 13 เขต เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และได้รวบรวมความเห็นที่ได้นำมาสู่ “การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 นี้ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดเวทีการรับฟังความเห็นทั่วไปฯ พร้อมมอบนโนบาย “ทิศทางเพื่อการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” โดยมีผู้แทนทั้งส่วนผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจาก 13 เขตเข้าร่วมกว่า 500 คน นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ส่วนประเด็นรับฟังความเห็นทั่วไปฯ ในปี 2562 นี้ นอกจากประเด็น 7 ด้านตามข้อบังคับแล้ว ได้แก่ 1.ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข 2.มาตรฐานบริการสาธารณสุข 3.การบริหารจัดการสำนักงาน 4.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ 6.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ 7.การรับรู้และคุ้มครองสิทธิ และในปีนี้ยังได้เพิ่มเติมการรับฟังความเห็นในประเด็นเฉพาะ “การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” เพื่อให้มีการระดมความเห็นที่นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาสิทธิประโยชน์แพทย์แผนไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกถูกกำหนดเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นทางเลือกบริการสุขภาพให้กับประชาชน และด้วยนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนสนับสนุนการแพทย์แผนไทย เวทีรับฟังความเห็นครั้งนี้จึงกำหนดเป็นประเด็นเฉพาะเพื่อร่วมระดมความเห็นที่นำไปสู่การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบ และสนับสนุนภูมิปัญญาการแพทย์ของไทย” นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ เสร็จสิ้นลงแล้ว อนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นฯ และ สปสช.จะได้ทำการรวบรวมความเห็นทั้งหมด นอกจากประเด็นข้อเสนอที่ได้จากเวทีรับฟังความเห็นฯ แล้ว ยังจะรวบรวมความเห็นที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ระบบออนไลน์ ทั้งจากเว็บไซด์และเฟสบุ๊ค สปสช., การรวบรวมความเห็นจากการประชุมต่างๆ, การลงพื้นที่ และการทำงานร่วมกับหน่วยงาน สถาบันวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้งจากสายด่วน สปสช. 1330 เป็นต้น มาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งในด้านนโยบาย การบริหาร การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด