ร่วมสมัย/ชะมวง พฤกษาถิ่น: ในสายแวดวงดนตรีมานุษยวิทยาของไทย ชื่อ อานันท์ นาคคง เป็นที่รู้จักกันดี ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี 2562

เรามาทำความรู้จักกับประวัติและผลงานย่อๆ ของ อานันท์ นาคคง จากข้อมูลศิลปินศิลปาธร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในความโดดเด่น นักมานุษยวิทยาดนตรี ครูดนตรี และศิลปินเพลงละครเวที สนใจศึกษาวัฒนธรรมดนตรีรอบด้านโดยเฉพาะดนตรีชาติพันธุ์ (Ethnic Music) ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างจริงจัง ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีผลงานดนตรีแนวข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมิติทั้งแนวอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ต่อเนื่องยาวนานมากกว่าสามทศวรรษ ทำงานดนตรีรับใช้สังคมหลากหลายรูปแบบทั้งดนตรีไทยประเพณี ดนตรีทดลอง งานบันทึกเสียงสตูดิโอ งานเพลงประกอบภาพยนตร์ งานเพลงประกอบละครเวที งานศิลปะออกแบบจัดวางเสียง งานเขียน งานพูดงานกิจกรรมดนตรีที่ท้าทายวิธีคิด จุดประกายให้ผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายชาติพันธุ์ได้สัมผัสสิ่งที่ลึกซึ้งแตกต่างไปจากนิยามความหมายดนตรีโดยทั่วไป

อานันท์เป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรีไทยร่วมสมัย “กอไผ่” ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 กลุ่มศิลปินที่มีพื้นฐานจากดนตรีไทยเดิมแต่ใฝ่เรียนใฝ่รู้และพัฒนางานดนตรีมาอย่างหลากหลายจนถึงปัจจุบัน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของคนดนตรีรุ่นใหม่ๆ ในประเทศไทย เคยเป็นสมาชิกวงดนตรี “ฟองน้ำ”, I-Picnic, สีหยด, Asia Traditional Orchestra ฯลฯ เมื่อปี 2558 ได้ก่อตั้งวงดุริยางค์เยาวชนซีอาเซียนคอนโซแนนท์ (C ASEAN Consonant) เป็นวงดนตรีพิเศษที่ได้รวบรวมครูเพลงและนักดนตรีเยาวชนจาก 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมาทดลองสร้างสรรค์งานใหม่ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาดนตรีแนวประเพณีของอาเซียนไปสู่อนาคตร่วมกัน โดยอานันท์ทำหน้าที่เป็น Music Director บริหารวงดนตรี ควบคุมคุณภาพของงานดนตรีในทุกส่วน

ผลงานอานันท์ เป็นที่รู้จักและยอมรับในนานาประเทศ โดยเฉพาะย่านอาเซียนและญี่ปุ่น การเสพผลงานของอานันท์ไม่ได้จำกัดกรอบว่าจะต้องเป็นการชมการแสดง การฟังหรือการอ่านเท่านั้น หากแต่เปิดพื้นที่ทางความคิดให้ผู้คนมีคำถาม ข้อโต้แย้ง บทสนทนากับตัวงาน แนวทางการผลิตงานดนตรี ข้ามกรอบคิดเรื่องรัฐชาติ ข้ามอำนาจครอบงำทางการเมือง ศาสนา ความเชื่อ และเทคโนโลยี ผลงานที่สำคัญกว่าการสร้างสรรค์บทเพลง หรือ วงดนตรีสร้างสรรค์ คือการเป็นครู สร้างคนรุ่นใหม่ในโลกที่แตกต่างและไม่เคยหยุดนิ่ง ให้มีประสบการณ์ร่วมในการทำงานดนตรี และละครสร้างสรรค์ ทุ่มเททำงานหนักเป็นตัวอย่าง สร้างแรงบันดาลใจ เปิดทางให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะความคิดและต่อยอดการทำงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ชมผลงาน อานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี 2562 และผลงานศิลปินศิลปาธรอีก 6 ท่าน ได้ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถึง 31 สิงหาคมนี้