สถาบันดนตรียามาฮ่า โชว์ศักยภาพ TEAM WORK ชูความแข็งแกร่งทีมนักวิชาการดนตรีรุ่นใหม่ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า และจุดแข็งหลักสูตร “ยามาฮ่า มิวสิค เวิร์ดวาย เอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม” หนึ่งเดียวจากประเทศญี่ปุ่น และครองความนิยมอันดับ 1 ของเมืองไทย ทางเลือกของนักเรียนยุคใหม่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรดนตรี ควบคู่กับพัฒนาทักษะเยาวชนไทย เพื่อความเป็นเลิศทางดนตรี ก้าวสู่ Trends in Music Education in Thailand

ดร.ยุทธพงศ์  แสงสมบูรณ์ - อ.คคนางค์ หวังเชิดชูวงศ์

* ที่หนึ่งในไทย .. หนึ่งเดียวในโลก
ดร.ยุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์ Music Director แห่งโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สถาบันดนตรียามาฮ่า เปิดเผยว่า โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สถาบันดนตรียามาฮ่า มีทีมนักวิชาการดนตรีที่มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ประกอบด้วย หลักสูตรวิชาดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก [JMC], วิชาเปียโน, วิชาอิเลคโทน, วิชากีต้าร์, วิชากลอง และวิชาป๊อปปูล่ามิวสิค ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพและประสบการณ์ในการสอนสูงมาก ที่พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาทักษะนักเรียน และหลักสูตรดนตรียามาฮ่า ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าของธุรกิจโรงเรียนดนตรียามาฮ่าในเครือข่ายทั่วประเทศ และมีกิจกรรมที่พร้อมสนับสนุนเด็กๆ ได้มีเวทีก้าวไปยังระดับสากล

อ.พรรษวัชร์  พุธวัฒนะ - อ.อติพร ศงสภาต

โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ผู้นำดนตรีศึกษาแห่งแรกของเมืองไทย เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2509 มีบทบาทและหน้าที่ในการเผยแพร่ดนตรีศึกษา แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ ที่มีใจรักและสนใจอยากจะพัฒนาทักษะด้านดนตรี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดความก้าวร้าวทางสังคมและห่างไกลจากยาเสพติด ภายใต้หลักสูตรการเรียนการสอนยอดนิยม ยามาฮ่า มิวสิค เวิร์ดวาย เอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม” รับรองโดย ยามาฮ่า มิวสิค ฟาว์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งของหลักสูตรยามาฮ่า และศักยภาพการบริหารงานที่แข็งแกร่งสมบูรณ์ โดยมีระบบการสอบและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานสากลกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ใช้เป็นแบบแผนเดียวกัน” ดร.ยุทธพงศ์ กล่าวเสริม

อ.ณัฐพร ผกาหลง

* พัฒนาหลักสูตร-พัฒนาทักษะเยาวชนไทย
ดร.ยุทธพงศ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันระบบการสอบของยามาฮ่า มียอดนักเรียนที่ใช้สอบประเมินผลมากที่สุดของประเทศไทย และยังคงพัฒนาดนตรีควบคู่ไปกับการพัฒนาเยาวชนไทย เพื่อก้าวสู่การเป็น Trends in Music Education in Thailand ในการผลิตนักศึกษา ที่มีศักยภาพและมีคุณภาพสูงทัดเทียมกับชาติอื่นๆ ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แก่วงการดนตรีในเมืองไทยมายาวนานมากกว่า 50 ปี

Mr.Yusuke Komura - อ.อาภานุช ยุทธวงศ์ - อ.จุมพฏ กอวัฒนา

โดยโปรเจคสำคัญๆ ที่มีการพัฒนาต่อยอดหลักสูตรยามาฮ่า และมีกิจกรรมหลักๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กเก่ง ได้แสดงออกทางดนตรีและก้าวสู่เวทีในระดับสากล อาทิ การพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ โรงเรียนนานาชาติในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ The Regent Singapore International School of Bangkok, Brighton, Ascot, St’ Andrews Dusit, Headstart, Singapore International School Thonburi, โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต และการพัฒนาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯลฯ

อ.แมนรัฐ สว่างวัฒนะ  - อ.วรกานต์ แสงสมบูรณ์

และมีเวทีแสดงความสามารถทางดนตรีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ มิวสิค เฟสติวัล เวทีที่ตอบโจทย์หลักสูตรนักเรียนยามาฮ่าในเครือข่ายได้สมบูรณ์ที่สุด, กิจกรรมคอนเสิร์ตบทประพันธ์จากเยาวชนดนตรีในโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเวที Thai Junior Original Concert, Asia Pacific Junior Original Concert, International Junior Original Concert เป็นต้น โดยปัจจุบัน มีโรงเรียนดนตรีในเครือข่ายทั่วประเทศ 80 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 44 แห่ง และ ต่างจังหวัด 37 แห่ง และโรงเรียนยามาฮ่า ป๊อปปูล่า มิวสิค 2 แห่ง และยังมีแผนขยายธุรกิจโรงเรียนดนตรีอย่างต่อเนื่อง

อ.อรรถพล หมั่นเจริญ-อ.อมรศักดิ์ ปราบภัย

* โชว์ศักยภาพ TEAM WORK
สำหรับ “ทีมนักวิชาการดนตรียามาฮ่า” ประกอบด้วย อาจารย์อติพร ศงสภาต (ครูเตย) YMC Chief Instructor มีหน้าดูแลหลักสูตรพื้นฐานสำหรับดนตรีสำหรับเด็ก [Junior Music Course] ให้สอดคล้องกับพัฒนาการในช่วงวัยของผู้เรียน , Mr.Yusuke Komura Piano Chief Instructor, อาจารย์จุมพฏ กอวัฒนา (ครูโต) และ อาจารย์อาภานุช ยุทธวงศ์ (ครูแตงกวา) Piano Instructor มีหน้าที่ผลิต และพัฒนาครูวิชาเปียโน ในหลักสูตร Pianoforte, Junior Piano รวมถึง กิจกรรมด้านเปียโน , อาจารย์วรกานต์ แสงสมบูรณ์ (ครูอาร์ต) Chief Instructor ดูแลและพัฒนาครูหลักสูตรกีต้าร์คลาสสิค, อาจารย์คคนางค์ หวังเชิดชูวงศ์ (ครูเรียว) Electone Instructor ดูแลหลักสูตรอิเลคโทน และกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกโดยมีเวทีการแข่งขัน

อาจารย์ณัฐพร ผกาหลง (ครูกวาง) Senior String Instructor ดูแลหลักสูตรไวโอลิน , อาจารย์อรรถพล หมั่นเจริญ (ครูแก๊ป) PMC Chief Instructor ดูแลครูและพัฒนาหลักสูตรป๊อปปูล่า มิวสิค คอร์ส [PMC] รวมถึง กิจกรรม และแนะนำความรู้ต่างๆ แก่ครูและนักเรียน, อาจารย์อมรศักดิ์ ปราบภัย (ครูการ์ด) Drums Instructor ผลิตและพัฒนาครูวิชากลองในหลักสูตร หลักสูตรป๊อปปูล่า มิวสิค คอร์ส [PMC] รวมถึงกิจกรรมด้านวิชา Popular Music, Mr.Artas Balakauskas Piano Performance Specialist, Piano Master Class, อาจารย์พรรษวัชร์ พุธวัฒนะ YMC Senior Instructor, JMC [New Teacher], JXC, Piano [UPC], อาจารย์แมนรัฐ สว่างวัฒนะ Examiner, Classical Guitar, Acoustic Guitar และ อาจารย์ยงยศ แสงไพบูลย์ License Examiner

“โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สถาบันดนตรียามาฮ่า เราเน้นความสนุกในการเรียน ควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะรับคือ SOLID MUISCAL ABILITY หรือความสามารถทางดนตรีที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีหรือไม่ในอนาคต แต่ดนตรีก็จะติดตัวพวกเขา เราไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องเป็นนักดนตรี แต่เราคาดหวังที่จะเติมเต็มความเป็นมนุษย์ ให้พวกเขาดำรงชีวิตด้วยความสุข ด้วยเสียงเพลง ในการใช้ชีวิตประจำวัน” ดร.ยุทธพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย