สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ค้างนานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรรับฟังปัญหาหรือความต้องการจากผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่นางชมนาถ บุญคมรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนางวัฒนา ครั่งสี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์แม่แจ่ม เป็นวิทยากรนำผู้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ค้างนานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่เข้าร่วมประชุม และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 80 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 80 คน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 3 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในระดับจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาหรือความต้องการจากผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ตลอดจนคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามเป้าหมายที่กำหนดไปสู่ความเข้มแข็งต่อไป.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน