นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เตรียมระดมสมองหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ในการร่วมกันกำหนดกลยุทธ์และเร่งรัดการทำงาน เพื่อผลักดันให้การท่องเที่ยวและกีฬา บรรลุผลตามเป้าหมายที่ จังหวัดกระบี่ 9-11 สิงหาคม นี้ เพื่อรับฟังการนำเสนอ และผลการระดมสมอง พร้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และ Commitment ที่จะต้องดำเนินการภายใน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายในภาพรวมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะเน้นเรื่องการเพิ่มยอดนักท่องเที่ยว การกระจายรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวจากชุมชนเมืองสู่ท้องถิ่น ให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

ส่วนการขับเคลื่อนด้านกีฬาจะเน้น 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่ ส่งเสริมให้คนไทยรักการออกกำลังกาย สนับสนุนให้นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น พร้อมกันจะมีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนของจังหวัดกระบี่ เพื่อรับทราบ รับฟังปัญหาต่างๆ โดยจะนำประเด็นต่างๆ ดังกล่าว ไปวางแผนในการปรับกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป