ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ชลบุรี ได้มีการจัดประชุมสภาอบจ.ชลบุรี ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายพฤฒิพงษ์ สิงห์โตทอง ประธานสภาอบจ.ชลบุรี ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม 7 วาระ เสนอสภาเพื่อลงมติ

โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี ได้แถลงขอความเห็นชอบจากสภา ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของอบจ.ชลบุรี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ญัตติการโอนเงินและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของอบจ.ชลบุรี ญัตติการการขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการก่อสร้างซ่อมบำรุงทางในความรับผิดชอบของอบจ.ชลบุรี และวาระที่ 6 ญัตติร่างข้อบัญญัติอบจ.ชลบุรี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของอบจ.ชลบุรี จำนวนเงินกว่า 4 พันล้านบาท ซึ่งสภามีมติเห็นชอบทุกระเบียบวาระ
++++++++++++++++++++++++++

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน