เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า คพ. ติดตามสถานการณ์ คุณภาพอากาศค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่ภาคใต้ พบว่าวันนี้ (7 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 12 - 86 ไมโครกัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยจังหวัดยะลา มีค่า 43 มคก./ลบ.ม. จังหวัดนราธิวาส มีค่า 42 มคก./ลบ.ม. และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่า 86 มคก./ลบ. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) สาเหตุที่ในช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีปริมาณฝุ่นละอองสูงขึ้น เนื่องจากมีไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุภายในประเทศ และได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน

นายประลอง กล่าวต่อว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝุ่นละออง PM2.5 ขึ้นสูง เกิดจากไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง โดยจากภาพถ่ายดาวเทียม พบจุดความร้อนในพื้นที่กว่า 50จุด ซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ อำเภอเชียรใหญ่ พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 86 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งค่าคุณภาพอากาศดังกล่าว เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และเพื่อให้การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ไฟไหม้ป่าพรุ คพ.ได้นำเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ไปติดตั้งบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อีก 1 จุด

“ คพ. ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะหน้า ณ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าบ่อล้อ อำเภอเชียรใหญ่ เพื่อได้แจ้งและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกัน ในการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยง ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และเพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เขาพระบาท แนะนำดูแลประชาชนในเรื่องของสุขภาพ ให้ประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ในเบื้องต้น หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโดยด่วน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามและสั่งการการดำเนินงานมาเป็นระยะๆ” นายประลอง กล่าว
+++++++++++++