วันที่ 7 ส.ค.62 เวลา 12.00 น. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า จากการที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ของกรมราชทัณฑ์ และได้กล่าวถึงความไม่เหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว นั้นกรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า การก่อสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 ของกรมราชทัณฑ์ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธํนวาคม 2561 ที่อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง และเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงเพิ่มบริการการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการและครอบครัวในสังกัดเพื่อเป็นสวัสดิการ และในอนาคตประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้อีกด้วย เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีสถานพยาบาลของรัฐรองรับการรักษาผู้ป่วยในบริเวณชุมชนดังกล่าว ปัจจุบันการดำเนินการโครงการโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 ได้มีความก้าวหน้าไปในหลายขั้นตอน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังป่วย ให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิต และลดการสูญเสียงบประมาณในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ต้องขังป่วยออกออกไปรับการรักษาภายนอกเรือนจำ ลดความเสี่ยงในการหลบหนีของผู้ต้องขังจากสถานพยาบาลภายนอก และเป็นการบรรเทาปัญหาความตรากตรำจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมที่จะต้องออกไปควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจำ

พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรณีดังกล่าว ผู้เผยแพร่ข่าวนี้อาจได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียว และอาจไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง จึงทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยองค์กรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และปัจจุบันได้ผ่านขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว (Public Hearing) ซึ่งผลตอบรับจากข้าราชการในสังกัด และประชาชนทั่วไปมีความต้องการให้มีการจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาล โดยกรมราชทัณฑ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 จะสามารถช่วยเหลือผู้ต้องขัง และข้าราชการกรมราชทัณฑ์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้ได้รับการบริการในการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติสืบไป