นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ร่วม เข้าค่ายลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ที่ 3 ที่ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีพังงา หมู่ 7 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา การจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 880 คน ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารีประเภทสำรอง ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 600 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 100 คน จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพังงา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของจังหวัดพังงาที่จัด การเข้าค่ายลูกเสือสำรองในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 ส.ค.62 (2 วัน 1 คืน) สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด อย่างไรก็ตามการนำนักเรียนลูกเสือสำรองตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง และจากจำนวนนักเรียนมีจำนวนมากส่งผลให้มีเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยลง นอกจากนี้การควบคุมเวลายังทำให้นักเรียนบางคนทำกิจกรรมฐานไม่ครบ

หลักการและเหตุผลการเข้าค่าย เป็นกิจกรรมหนึ่งของวิชาลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาที่ช่วยให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละและความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทางระดับประถมศึกษา จึงจัดกิจกรรมเข้าค่าย ของลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะความรู้ ความสามัคคีที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้กฎ ระเบียบวินัยและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในการทำงาน เป็นหมู่คณะและเกิดความสนุกสนาน ฝึกให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์