นครราชสีมา : เมื่อวันที่ 6 ส.ค.62 ที่สำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)นครราชสีมา ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งท้องถิ่นโคราช จากนั้นได้ร่วมกับผู้บริหารและสมาชิกสภา (ส.อบจ.) นครราชสีมา ปล่อยขบวนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์อย่างทั่วถึง

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ 32 อำเภอ เข้าสู่โหมดวิกฤต มีแนวโน้มขยายวงว้างและรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี ภารกิจเร่งด่วนได้จัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค–บริโภคและให้บริการรถบรรทุกน้ำจำนวน 7 คัน เพื่อตระเวนแจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมสำรวจบ่อน้ำบาดาลเก่าที่เลิกใช้งานมาดำเนินการเป่าล้างเพื่อฟื้นฟูสภาพให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยใช้เครื่องจักรกลของ อบจ.นครราชสีมา ล่าสุดได้ดำเนินการ 10 บ่อ พื้นที่ 4 อำเภอ ครูขนานกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนสำรองน้ำอุปโภค บริโภคและจัดหาภาชนะสำรองน้ำประจำครัวเรือนให้มากที่สุด นอกจากนี้ได้วางแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการขุดลอกแหล่งน้ำให้ครอบคลุมทุกท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

“อบจ.นครราชสีมา จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อจัดเตรียมสรรพกำลังในการสำรวจพื้นที่ประสบภัย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้พร้อมเพียง สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที เมื่อได้รับการร้องขอ เพื่อสร้างความมั่นใจของประชาชนที่ประสบภัย รวมทั้งประสานกับภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตนและต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อกำหนด อย่างไรก็ตามตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอลงพื้นที่ตรวจ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะน้ำอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ” นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance