เมื่อวันที่ 4 ส.ค.62 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก และคณะ ผู้บริหาร นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด-นายณัธนัย ชินสรนันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี-นายอัศวิน พินิจวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับนางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ประธานมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโครงการขับเคลื่อนอาหารและโภชนาการเด็กไทยแก้มใสสู่ความยั่งยืน เพื่อร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส ท้องถิ่นไทยก้าวสู่แหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส วิถีชีวิตสุขภาวะในจังหวัดตาก เป็นเด็กไทยแก้มใส MODEL -โมเดล จังหวัดตาก
โดยได้มีการเดินทางไปดูพื้นที่เตรียมจัดตั้งสำนักงาน เด็กไทยแก้มใส MODEL -โมเดล จังหวัดตาก และโรงเรียนต้นแบบของโครงการฯ

ในการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยแก้มใสท้องถิ่นไทยก้าวสู่แหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีชีวิตสุขภาพสุขภาวะในจังหวัดตาก มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดูแล สุขภาพองค์รวมของเด็กวัยเรียนให้มีสุขภาพดีมีภาวะการเจริญเติบโตสมวัยสูงดีสมส่วนโดยจะขับเคลื่อนการดำเนินโครงการแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนบ้านและชุมชนในการทำหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียนให้บรรลุผลสำเร็จด้วยการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตรอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน 8 องค์ประกอบ คือ 1. การเกษตรในโรงเรียน 2. สหกรณ์นักเรียน 3. การจัดการบริการอาหาร 4. การติดตามภาวะโภชนาการ 5. การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 7. การบริการสุขภาพ และ 8. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านเกษตรอาหารโภชนาการและสุขภาพอนามัยเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดสุขภาพ และสุขลักษณะสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธิศึกษาจริยศึกษา หัตถศึกษาและพลศึกษา มีภาวะโภชนาการดีสุขภาพแข็งแรงพร้อมๆกันต่อไปกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและมีคุณลักษณะที่เชื่อมต่อการมีสุขภาพดีและสุขภาพที่ดีจึงเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยมือตนเอง สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพี่งตนเองได้

เด็กไทยแก้มใส MODEL -โมเดล จังหวัดตาก และโรงเรียนต้นแบบของโครงการฯ ส่งเสริมการจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ที่มีคุณภาพและปลอดภัย- นักเรียนจัดทำเกษตรปลอดภัยในโรงเรียน เพื่ออาหารกลางวัน และสนับสนุนการใช้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรปลอดภัยจากชุมชน