วางแนวก.วัฒนธรรมก้าวสู่กระทรวงเศรษฐกิจให้ได้ในอนาคต ห่วงเยาวชนแสดงคิดเห็นในโซเชียล

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ให้ดำเนินงานวัฒนธรรมสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา ต่อยอด พร้อมนำหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมของประชาชน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรให้มีคุณค่าสูงสุด โดยให้บุคลากรวัฒนธรรมประสานภาคีเครือข่ายที่ทำงานวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน การใช้งบประมาณให้คุ้มค่า

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ได้เน้นให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานคิดหาแนวทางในการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม มีบทบาทก้าวเข้าสู่กระทรวงเศรษฐกิจให้ได้ในอนาคต มีมาตรการการส่งเสริมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยหาตลาดให้วางจำหน่ายสินค้าเพื่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน ต่อยอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรม มีการส่งออกในตลาดต่างชาติ นอกจากนี้จะต้องทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของอาเซียน เนื่องจากปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน จะเร่งรัดภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง จัดการปัญหาและอุปสรรคทั้งหมด โดยเฉพาะการจัดสร้างหอศิลป์ร่วมสมัย การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการระดับนานาชาติ จะต้องเสร็จทันตามกำหนด

รมว.วัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวธ. ช่วยคิดหาแนวทางให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีสมัยใหม่กลับมาให้ความสำคัญกับความเป็นไทยที่แท้จริง เคารพความเป็นไทย รักษามารยาทไทย และลดความขัดแย้งระหว่างวัย โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลที่ไม่ให้ความเคารพผู้ใหญ่ มีการลบหลู่ ดูหมิ่นศาสนา จะขอความร่วมมือไปยังผู้ให้บริการการสื่อสารในโลกโซเชียลร่วมหามาตรการดูแลและป้องกันร่วมกัน ก่อนที่จะเข้าสู่การใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด และได้สั่งการให้ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมทำงานเชิงรุก เพิ่มบทบาทการดูแลและแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมอย่างรอบด้านด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน