หลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงนโยบายต่อสภาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการอภิปรายทั้งส.ส.ฝ่ายค้าน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และสว. ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงและต้องติดตามต่อไป โดยเฉพาะบทบาทการทำหน้าที่ของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่อการบริหารบ้านเมืองจะสามารถทำได้จริงตามที่เคยประกาศไว้หรือไม่ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ "ฝ่ายรัฐบาล – ฝ่ายค้าน เดินหน้าอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน" จำนวนทั้งสิ้น 1,902 คน ระหว่างวันที่30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายรัฐบาล” ต้องทำอย่างเร่งด่วน
- อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ปากท้องของประชาชน 76.98%
เพราะ เศรษฐกิจตกต่ำค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายค้าขายลำบาก ควรเร่งช่วยเหลือประชำชนอย่างจริงจังฯลฯ

- อันดับ 2 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 30.25%
เพราะ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน มีหนี้สิน ขายไม่ได้กำไร ถูกเอารัดเอาเปรียบ อยากให้ช่วยพยุงราคากระตุ้นการส่งออก ฯลฯ
- อันดับ 3 การทุจริตคอรัปชั่น ประพฤติมิชอบ 27.43%
เพราะ การทุจริตยังมีอยู่ในสังคมไทยเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก แก้ไขยำก ทำให้ประเทศไม่พัฒนาผู้ที่กระทำความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย ฯลฯ
- อันดับ 4 การบริหารประเทศ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 26.64%
เพราะ ต้องการเห็นผลงานที เป็นรูปธรรม ประเทศจะได้เจริญก้ำวหน้ำ มั่นคง พัฒนาต่อเนื่อง ไม่สูญเสียงบประมำณโดยเปล่าประโยชน์ ฯลฯ
- อันดับ 5 ปฏิรูปการศึกษา 16.14%
เพราะ อยากให้ประเทศเจริญก้าวหน้า พัฒนาการศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตราฐาน แข่งขันกับต่างชาติได้ยังมีเด็กอีกมากที่ขาดโอกาสฯลฯ

2. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายค้าน” ต้องทำอย่างเร่งด่วน
- อันดับ 1 ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 51.88%
เพราะ เป็นคานอำนาจไม่ให้รัฐบาลมีอำนาจมากเกินไป เพือความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้ำที ลดปัญหาการทุจริต คอรัปชัน ฯลฯ

- อันดับ 2 ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 49.57%
เพราะ เป็นการนำความมรู้ความสามรถช่วยกันพัฒนาประเทศ ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาบ้านเมือง เน้นประโยชน์ของประชำชนเป็นหลักฯลฯ
- อันดับ 3 ตรวจสอบการใช้งบประมาณ การทุจริตในโครงการต่าง ๆ 21.10%
เพราะ รัฐบาลมีกำรกู้เงินและใช้งบประมาณจำนวนมาก อยากให้มีการตรวจสอบความโปร่งใส ป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ ฯลฯ
- อันดับ 4 ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และข้อกฎหมายต่าง ๆ 15.46%
เพราะ อยากให้กฎหมายเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ป้องกันการหาประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมายฯลฯ
- อันดับ 5 การสร้างความสามัคคี ปรองดอง 10.55%
เพราะ ต้องกำรให้สถาณการณ์บ้านเมืองสงบสุข ทุกคนรักและเข้าใจกัน รับฟังความเห็นทีี่แตกต่าง ทำให้บ้ำนเมืองเจริญก้าวหนหน้าฯลฯ

3. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายรัฐบาล” ไม่ควรทำอย่างยิ่ง
- อันดับ 1 เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 50.79%

- อันดับ 2 ใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เกินความจำเป็น 24.21%
- อันดับ 3 การวางตนในสภาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี 15.41%
- อันดับ 4 ออกนโยบายที่กระทบต่อประชาชน เช่น การขึ้นภาษีการขึ้นราคาสินค้าและบริการ 14.78%
- อันดับ 5 ไม่ดำเนินงานตามนโยบาย ไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้เช่น การขึ้นค่าแรง 7.23%

4. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายค้าน” ไม่ควรทำอย่างยิ่ง
- อันดับ 1 การทุจริต ทำให้ประเทศชาติเสียหาย 34.68%

-อันดับ 2 การอภิปรายที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เคารพกฎระเบียบของรัฐสภา 33.62%
- อันดับ 3 การค้านทุกเรื่องโดยไม่ฟังเหตุผล มีอคติ 27.02%
-อันดับ 4 สร้างความแตกแยกในสังคม ปลุกระดมทางความคิด 14.47%
- อันดับ 5 นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง ปล่อยข่าวเท็จ 11.28%

5. สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุด
- อันดับ 1 ปัญหาปากท้อง ของแพง คนตกงาน ว่างงาน เงินไม่พอใช้ 79.64%

- อันดับ 2 ความขัดแย้งทางการเมือง แตกแยก ขาดความสามัคคี 35.07%
- อันดับ 3 การก่อเหตุร้าย วางระเบิด 22.06%
- อันดับ 4 กฎหมายไม่มีความยุติธรรม เหลื่อมล้ า 16.52%
- อันดับ 5 เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ราคาผลผลิตตกต่ำ 14.25%