นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยมีประกาศยกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ทำให้ไม่มีการเลือกตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เนื่องจากมีพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา ๔ มาตรา ๑๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๘ เตวีสติ มาบังคับใช้ ซึ่งปัจจุบันมีหลายพื้นที่ที่ถูกยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว

นายยงยศ กล่าวต่อว่า การยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อบ้านเมืองและประชาชนชาวไทย ประกอบด้วย 1.ทำให้ประชาชนเกิดความแตกแยกขัดแย้งแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายเพราะว่าจะมีแต่การยึด ประโยชน์ของพรรคพวก หรือกลุ่มการเมือง กลุ่มฐานเสียงของนักการเมืองเท่านั้นประชาชนจะไร้ที่พึ่ง 2.ทำให้ขาดตัวแทนที่จะคอยเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและประชาชน ขาดการตรวจสอบถ่วงดุล หรือตรวจสอบจากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 3.ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เพราะว่าจะไม่มีหน่วยงานที่จะทำหน้า รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในอีกต่อไป

“ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศที่มีความห่วงใยต่อประเทศชาติ ประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักรไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพิจารณายกเลิก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๘ เตวีสติ ทั้ง๓ มาตราเสีย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงในการบริหารงานราชการบ าบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ราษฎร และขอให้ส่วนราชการด าเนินการเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกลับเข้ามาใหม่ในเขตเทศบาลได้รับ การยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนครให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา๓แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช๒๔๕๗ “การยกเลิกต าแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและ ผู้ใหญ่บ้าน จะกระทำมิได้”

นายยงยศ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สมาคมกำนัน ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยงขอให้กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าตและโดยเฉพาะผู้ที่ดำรงต าแหน่งประธาน นายกสมาคมก ำนัน ผู้ใหญ่บ้านระดับจังหวัดประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านระดับอำเภอให้ใช้วิธีการช่องทางเรียกร้องตาม กฎหมายที่ถูกต้อง ประกอบด้วย 1.ให้ประธานชมรม นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านระดับจังหวัดแจ้งต่อประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านระดับอำเภอ ให้ดำเนินการยื่นหนังสือเรียกร้องตามที่สมาชิกต้องการ ให้แก่ นายอำเภอ ทั้งนี้ ประธานอำเภอ กำานันและ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร ประจำตำบลแต่ละอ าเภอ ให้ด าเนินการก่อนการประชุม หรือหลังวันประชุมประจำาเ ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

“2.ให้ประธานอำเภอ ดำเนินการแจ้งสิทธิในการเรียกร้องต่อรัฐบาล และผู้บังคับบัญชาตามวิธี ปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยให้ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านระดับอำเภอ ดำเนินการทำหนังสือตามความประสงค์ของท่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ภายในอำเภอของท่าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิอันชอบธรรมของกฎหมาย ซึ่งเมื่อส่งหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว ก็ขอให้ถ่ายภาพส่งต่อให้กับเพื่อนภายใจ จังหวัด อำเภอของท่านเอง และอำเภอจังหวัดอื่นๆ ได้รับทราบว่าสมาชิกในอำเภอของท่านมีส่วนในการเรียกร้องครั้งนี้นร่ แล้ว 3.หากประธานจังหวัด หรือประธานอ ำเภอ ใด ไม่ได้ดำเนินการของการมีส่วนร่วมในครั้งนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ ของแต่ละอ าเภอ เรียกร้องเป็นความต้องการในระดับตำบลของท่าน โดยให้ยื่นหนังสือถึงนายอำเภอ โดยจะร่างเป็นหนังสือของตนเอง หนังสือจากสมาคมที่ยื่นไว้ให้เป็นตัวอย่างในการดำเนินการ
++++++++++++++++++