นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคำขอกู้กลุ่มเกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนในการดำเนินธุรกิจโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นการลดต้นทุนการผลิต และให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนเพียงพอในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสเป็นแหล่งทุนของกลุ่มเกษตรกร โดยมีผู้แทนกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามและรับคำแนะนำจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ไปปรับปรุงการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชาตรี กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรที่ส่งคำขอกู้เงินตามโครงการดังกล่าว จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน ซึ่งจัดมาตรฐานปีละครั้ง ณ วันที่ 1 ก.ย. ของทุกปี หลักเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรประกอบด้วย 5 ข้อ นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรที่ส่งคำขอกู้ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นจากคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้

ทั้งนี้ มติที่ประชุม ได้อนุมัติตามคำขอกู้ จำนวน 29 กลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ส่งเสริมการผลิต และรวบรวมผลผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 29 กลุ่ม เป็นเงิน 23,700,000 บาท ซึ่งเงินกู้ตามโครงการดังกล่าว คิดอัตราดอกเบี้ย 0% สัญญา 1 ปี โดยมีคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้