เมื่อวันที่ 1 ส.ค.62 นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเชาวรัตน์ มณีโลกย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ออกหน่วยบริการคลินิกสหกรณ์ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มาให้บริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน โดยคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

นายเชาวรัตน์ มณีโลกย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกสหกรณ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ และกิจกรรมถาม-ตอบ เรื่องสหกรณ์ การจำหน่ายสินค้าราคายุติธรรมจากสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯเฉลิมพระเกียรติ จำกัด นำสินค้ามาจำหน่ายผู้ร่วมงานอีกด้วย โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 109 ราย