สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.62 นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติในโอกกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 รวมจำนวนกว่า 100 คน ณ บริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

นายนอรดีน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์ ให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและขบวนการสหกรณ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน้อมนำแนวทางโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขยายผลต่อยอด สร้างจิตสำนึกสาธารณะ และการสืบสานพระราชปณิธาน บำเพ็ญตนเป็นผู้ให้และเพื่อให้ขบวนการสหกรณ์และพสกนิกรชาวไทยทุกคนได้แสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีในวาระมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้

โดยมีการจัดกิจกรรม การกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาบริเวณพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 โดยการทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ขุดลอกคูระบายน้ำ พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชการที่ 10 และปลูกต้นไม้หายากอีกหลายชนิด