นครราชสีมา/ พอช.จับมือเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน จ.นครราชสีมา จัดงานมอบบ้านพอเพียงชนบท ซ่อมแซมบ้านเรือนที่มีสภาพทรุดโทรม ฐานะยากจน ใน จ.นครราชสีมา รวม 430 ครอบครัว เผย 3 ปี พอช.สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านพอเพียงทั่วประเทศแล้ว 352,000 หลัง งบประมาณไม่เกินหลังละ 18,000 บาท โดยใช้แรงงานจิตอาสาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งเป้าปี 2563 สนับสนุนอีก 40,000 หลัง วันนี้ (31 กรกฎาคม) เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน จ.นครราชสีมา ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ และหน่วยงานภาคี ร่วมกันจัดงาน ‘โครงการมอบบ้านพอเพียง เพื่อคนพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา’ ที่โรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์) ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เพื่อมอบบ้านพอเพียงให้แก่ประชาชนที่มีสภาพบ้านเรือนทรุดโทรมและมีฐานะยากจน ดำเนินการซ่อมแซมบ้านในปี 2560-2562 จำนวน 430 ครัวเรือน ในพื้นที่ 19 ตำบลใน จ.นครราชสีมา โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ เป็นประธานพิธีมอบบ้านพอเพียง มีนายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง และสมาชิกเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลต่างๆ เข้าร่วมงานประมาณ 600 คน นายไมตรี  อินทุสุต  (กลาง) นายสมคิด สิริวัฒนากุล ประธานคณะกรรมการบริหารขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมาเป็นกลุ่มองค์กรที่รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนตำบล พ.ศ.2551 เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายรวมกันจำนวน 289 ตำบล และกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนตำบลให้ครอบคลุมครบทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “โคราชหนึ่งเดียว” คือ การขับเคลื่อนงานพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน ด้วยพลังของความเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวโคราช โดยในช่วงที่ผ่านมาได้จัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่จำนวน 88 พื้นที่ การเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน 30 พื้นที่ การพัฒนาผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง 48 ชุมชน รวม 4,881 ครอบครัว กองทุนสวัสดิการชุมชน 135 พื้นที่ และการจัดการทรัพยากรเกษตรยั่งยืน 50 พื้นที่ “ส่วนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบ้านพอเพียง เป็นการสนับสนุนการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจน สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม ดำเนินการในปี 2560-2562 ซ่อมแซมบ้านไปแล้ว 430 ครัวเรือน โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ สนับสนุนงบประมาณไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท ส่วนการคัดเลือกครัวเรือนที่จะได้รับการซ่อมแซมบ้านนั้น ดำเนินการโดยสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน สำรวจข้อมูลครัวเรือนที่เดือดร้อน และมีการจัดเวทีพิจารณารับรองสิทธิ์เพื่อให้ได้ครอบครัวที่มีความเดือดร้อนจริง ซ่อมการซ่อมสร้างจะใช้แรงงานจิตอาสา มีการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์จากหน่วยงานในท้องถิ่น และภาคเอกชนช่วยกันสมทบ” นายสมคิดกล่าว นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า พอช.ทำงาน 4 เรื่องใหญ่ คือ 1.สภาองค์กรชุมชนตำบล ที่ขับเคลื่อนโดยผู้นำชุมชนในตำบลต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 2.สวัสดิการชุมชน โดยให้ชาวบ้านออมเงินกันวันละ 1 บาท เพื่อนำเงินกองทุนมาช่วยเหลือกัน ตั้งแต่เกิด เจ็บป่วย แก่ และตาย รวมทั้งช่วยเรื่องภัยพิบัติ อาชีพ สิ่งแวดล้อม และเยาวชน ปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศประมาณ 6,000 กองทุน 3.เรื่องบ้าน มี 5 ประเภท เช่น บ้านมั่นคง บ้านประชารัฐริมคลองลาดพร้าว รวมทั้งบ้านพอเพียงชนบท และ 4.เรื่องเศรษฐกิจและสิทธิชุมชน ซึ่งทั้ง 4 เรื่องนี้ พอช.ขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนให้ชาวบ้านบริหารและจัดการตนเอง เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ทำให้พี่น้องประชาชนมีความผาสุก พูนสุข และสุขเกษม “ส่วนโครงการบ้านพอเพียงชนบทนี้ พอช.ร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ร่วมกันสำรวจผู้มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในชนบทที่มีสภาพบ้านเรือนทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง และมีฐานะยากจน โดย พอช. สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านครัวเรือนหนึ่งไม่เกิน 18,000 บาท และภาคประชาชน รวมทั้งภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนงบประมาณและแรงงาน ดำเนินการไปแล้ว 76 จังหวัด 5,362 ตำบล รวม 352,000 ครัวเรือน และในปี 2563 นี้ หากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจะดำเนินการสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยได้อีก 40,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ” นายไมตรีกล่าว ทั้งนี้โครงการบ้านพอเพียงชนบทเป็นส่วนหนึ่งของ ‘แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี’ (พ.ศ.2560-2579) ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีเป้าหมายครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง จำนวน 1,053,702 ครัวเรือนทั่วประเทศ แยกเป็น 1. ผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชุมชนแออัด 701,702 ครัวเรือน (ชุมชนริมคลอง 11,004 ครัวเรือน, บ้านมั่นคง 69,000 ครัวเรือน, คนไร้บ้าน 698 ราย) 2.ผู้มีรายได้น้อยในชนบท 352,000 ครัวเรือน (บ้านพอเพียงชนบท 325,000 ครัวเรือน) นอกจากนี้ในช่วงบ่าย นายไมตรี อินทุสุต และคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ได้เยี่ยมเยียนให้กำลังครอบครัวที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านพอเพียงในตำบลดอนชมพู อ.โนนสูง จำนวน 3 ครอบครัว คือ บ้านนางลัดดา ลาฝอย บ้านนางใจ คูณกลาง และบ้านนางสาวสาคร คูณกลาง จากเดิมที่มีสภาพบ้านเรือนทรุดโทรมได้รับการซ่อมแซมโดยแรงงานจิตอาสาในตำบล ทำให้บ้านเรือนมีความมั่นคงแข็งแรงดีขึ้นกว่าสภาพเดิม