เมื่อวันที่ 30 ก.ค.62 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา ซึ่งชละเลิศการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดให้มีการจัดการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน โดยนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต

ในการนี้ ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปี พ.ศ.2561 เงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทกลุ่มเกษตรกรทำสวน เงินรางวัล 200,000 บาท