เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ Hands on ที่มีต้นแบบจากประเทศเยอรมัน มาพัฒนาภายในโรงเรียน เพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยได้ทำพิธีเปิด โดย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมจัดอบรมวิธีการใช้งานให้กับครูและนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า สื่อและอุปกรณ์ที่นำมาพัฒนานี้เราให้ครูผู้สอน รวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเปรียบเทียบหลายๆ ที่พบว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ Hands on โดยสถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น เป็นสื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของเรา ที่ไม่ต้องการให้เด็กท่องจำแต่เน้นการปฏิบัติและลงมือทำจนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง แน่นอนว่าพอเด็กได้ลงมือทำย่อมดีกว่าได้ท่องจำจากตัวหนังสืออย่างเดียว ซึ่งเราหวังว่าเด็กของเราจะมีทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ที่ส่งผลไปสู่การมีคะแนนสอบที่ดีขึ้น ผมตั้งเป้าว่าเป้าหมายแรกคืออย่างน้อยมีคะแนนไม่ตกอันดันของระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพราะว่าอย่างไรก็ตามเด็กก็ต้องใช้คะแนนสอบเพื่อไปเรียนต่อในที่ต่างๆ อันดับที่สองก็แน่นอนว่าอยากให้เด็กๆ มีทักษะการลงมือปฏิบัติจนเกิดความรู้ความเข้าใจและความรู้เหล่านั้นจะติดตัวไปตลอดชีวิต สรุปคือ คาดหวังว่าเด็กๆ มีทักษะที่ดีและส่งผลสู่การสอบที่ได้คะแนนดี

ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ Hands on ขึ้นแล้วรวม 5 ศูนย์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย, โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง, โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน, โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง, และโรงเรียนเทศบาลวันศรีดอนไชย โดยเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่สามารถใช้งานในทุกโรงเรียน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ Hands on เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์แนวใหม่ มีแนวคิดและออกแบบโดยมูลนิธิ PHANOMENTA จากประเทศเยอรมนี ที่ไม่มีวิธีเล่น และไม่มีคำอธิบาย การค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ผ่านกิจกรรม hands-on คือลงมือปฏิบัติ สัมผัสสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีทดลอง 32 สถานี ด้วยการปฏิบัติจริงกับประสาทสัมผัสทั้งห้า และการสนทนากับเพื่อน จะสร้างแรงบันดาลใจให้อยากรู้ และเข้าใจเองในที่สุด

ทั้งนี้โรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเฟโนเมนต้าภายในโรงเรียน ขอรับคำแนะนำได้ที่สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4403 และ 4310

กองทุนประกันวินาศภัย