กรมศิลป์นำผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้านต่างๆกว่า40เรื่องเผยแพร่งานสัมมนาวิจัยวิจักขณ์

กรมศิลปากรจัดสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ นำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 2562 เผยแพร่ผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้านต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัด ทั้งด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณคดี โบราณสถาน ภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาฏดุริยางศิลป์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม มากกว่า 40 เรื่อง อาทิ ธรรมเนียมโบราณราชประเพณี : พระราชทานศัสตราประจำเมืองในประวัติศาสตร์, แหล่งเตาเผาวัดนางเลิ้ง เตาเผาภาชนะพบใหม่ในจังหวัดพระนครศรีอยยุธยา, ถ้ำเขาอีโม่ จิตรกรรมพบใหม่ แต่เก่าสุดในนครศรีธรรมราช, วัดโพธิ์ประทับช้าง : แรงบันดาลใจจากอยุธยาถึงพิจิตร, ถอดรหัสอวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีที่พบในประเทศไทย, การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการสำรวจปราสาทหินพิมาย, การจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย, โหมโรงคืออะไร ? ในดนตรีไทยและดนตรีสากล, อิศปปกรณัม : วรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทย
นอกจากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิชาการและประชาชนที่สนใจแล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรม สัมมนาระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาลงทะเบียนออนไลน์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) www.vijaivijuk.wordpress.com หรือสอบถาม โทร. 0 2446 8038 วันเวลาราชการ