ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ              มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา