วันที่ 27 ก.ค. 2562 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นักการเมืองแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านสื่อโซเชียล” เช่น facebook twitter Instagram เป็นต้น โดย ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 25 ก.ค. 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,279 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อนักการเมืองที่ชอบแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านสื่อโซเชียล พบว่า ส่วนใหญ่ 37.53 %ระบุว่า น่าเบื่อ เมื่อไรจะเลิกสักที รองลงมา 19.16% ระบุว่า เป็นการพยายามเอาชนะทางการเมืองกันต่อหน้าสาธารณะ 17.36 % ระบุว่า เป็นการใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ทางการเมือง 9.85% ระบุว่า เป็นพวกที่พยายามทำตัว เป็น Net Idol สร้างกระแสเรียกร้องความสนใจ และเป็นแค่ละครการเมืองน้ำเน่าฉากหนึ่ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน 9.15% ระบุว่า เป็นความพยายามสื่อสารกับสาธารณะโดยตรง 6.41% ระบุว่า เป็นการเพิ่มบทบาททางการเมืองนอกสภาฯ 5.47 % ระบุว่า เป็นพวกที่ไม่ทุ่มเทกับงานในสภาฯ 4.14% ระบุว่า เป็นพวกที่กลัวการเผชิญหน้า ขาดความกล้าหาญ 2.66% ระบุว่า เป็นการป้องกันความรุนแรงที่ไม่จำเป็นจากการเผชิญหน้า 4.46% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ รู้สึกเฉย ๆ ถือว่า เป็นเรื่องปกติ เป็นสิทธิส่วนบุคคล ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และเป็นการใช้สื่อโซเชียลที่ไม่ถูกต้อง และ11.88% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนความสนใจของประชาชนต่อการแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันของนักการเมืองผ่านสื่อโซเชียล พบว่า ส่วนใหญ่ 38.16% ระบุว่า ไม่ค่อยให้ความสนใจ รองลงมา 29.24% ระบุว่า ไม่สนใจเลย 24.78 % ระบุว่า ค่อนข้างให้ความสนใจ 7.04% ระบุว่า ให้ความสนใจมาก และ0.78% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงช่องทางที่นักการเมืองควรแสดงความคิดเห็นตอบโต้กัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 66.07 %ระบุว่า ควรแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันอย่างเป็นทางการในสภาฯ รองลงมา 22.67 %ระบุว่า ควรแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านสื่อกระแสหลัก เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 16.34% ระบุว่า ควรแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันซึ่งหน้า 12.90% ระบุว่า ควรแสดงความคิดเห็น ตอบโต้กันในเวทีสาธารณะต่าง ๆ เช่น งานสัมมนา เวทีปราศรัย ฯลฯ 9.07 % ระบุว่า ควรแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านสื่อโซเชียล 0.08% ระบุว่า ควรเเสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำหรับให้นักการเมืองมาแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะ และ4.85% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน