สหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม จำกัด เปิดประชุมใหญ่สามัญ แถลงผลงานกำไรเกือบ 9 ล้าน ขณะที่สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ย้ำยึดมั่นอุดมการณ์สหกรณ์ เชื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม จำกัด โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และสมาชิก ร่วมประชุม ณ สหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม จำกัด

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม จำกัด ดำเนินงานมาแล้ว 50 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 543 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6 คน สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 4 ประเภท คือ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร และธุรกิจรวบรวมผลิตผล (ข้าวเปลือก) มีทุนดำเนินงาน 116 ล้านกว่า ผลการดำเนินงาน มีกำไรสุทธิ 8,953,268.73 บาท โดยเน้นย้ำให้การดำเนินงานของสหกรณ์คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินตามหลักการ วิธีการและอุดมการณ์สหกรณ์เป็นสำคัญ รวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งวิธีการสหกรณ์นั้นจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องมวลสมาชิกมีอาชีพ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance