กรมศิลปากรคัดโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญกว่า 200 รายการ จัดแสดงนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2562 เรื่อง“นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”

วันนี้ (25 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” และพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ จำนวน 31 ราย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร เฝ้าฯ รับเสด็จ

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทยนําเสนอเรื่องราวความเป็นมาของผู้คนบนแผ่นดินไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน อันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายหากแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ โดยมีเนื้อหาสาระต่อเนื่องมาจากนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยที่ผ่านมาแล้ว 2 ครั้ง คือ นิทรรศการ “คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา” ที่นําเสนอเกี่ยวกับคน พัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และนิทรรศการ “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย” ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คน ชุมชน และบ้านเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6 – 11 ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย จนถึงรัฐโบราณแรกเริ่มบนแผ่นดินไทยสมัยต้นประวัติศาสตร์ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 18

สำหรับนิทรรศการเรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” ได้คัดเลือกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญกว่า 200 รายการ มาจัดแสดง แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ จากรัฐโบราณสู่บ้านเมืองไทย แสดงความเป็นมาและการก่อร่างสร้างบ้านเมืองไทยบนดินแดนสุวรรณภูมิ ก่อนการสถาปนารัฐไทยในพุทธศตวรรษที่ 19 รัฐไทยในสุวรรณภูมิ แสดงความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละรัฐ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา จนเป็นราชอาณาจักรสยามสมัยอยุธยา จากสยามรัฐสู่ราชอาณาจักรไทย แสดงพัฒนาการของบ้านเมืองสมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่โลกแห่งศิลปวิทยาการสมัยใหม่ และราชาธิปัตย์รัฐสยาม นำเสนอเรื่องราวความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง ตั้งแต่สมัยการปกครองโดยระบอบราชาธิปไตย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาทสำคัญในการปกครองบ้านเมืองสืบเนื่องมาเป็นเวลายาวนานกว่า 700 ปี ภายใต้คติความเชื่อเรื่องเทวราชา จักรพรรดิราช และธรรมราชา จนเมื่อบ้านเมืองมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลก พัฒนาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สะท้อนให้เห็นพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทยที่แม้จะเปลี่ยนไปเพียงใดก็ตาม สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงเป็นสถาบันหลักและศูนย์รวมใจของคนในชาติสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance