ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันที่ 24 ก.ค.62 ได้มีหนังสือคำสั่ง ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ได้เซ็นคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/2562 เรื่องแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 23 ก.ค.62 ความว่า

ตามที่นายจักกพันธุ์ ผิวงาม และนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 (3) และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ประกอบกับข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2559 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.นายศักดิ์ชัย บุญมา
2.พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กองทุนประกันวินาศภัย