ยโสธร อนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า 7 ล้าน ส่งเสริมอาชีพสมาชิกหสหกรณ์ 5 แห่ง ประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตเสียหาย ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว และส่งชำระหนี้

นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีนายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และยาวนานไปถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งขณะนี้สภาวะภัยแล้งส่งผลกระทบไปในหลายจังหวัดแล้ว ในพื้นที่ทำนา พื้นที่ปลูกไร่ และโดยเฉพาะพืชสวน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากภัยแล้ง ดังกล่าว เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งสมาชิกประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตเสียหาย จะทำให้ไม่มีรายได้ใช้จ่ายในครัวเรือน และส่งผลให้ไม่สามารถส่งชำระหนี้ที่กู้ยืมมาเพื่อประกอบอาชีพได้

ดั้งนั้น เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าว กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์ให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลัก และส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก รวมถึงเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีเงินทุนในการเตรียมพื้นที่การเกษตรเพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งในระยะยาว โดยสหกรณ์จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพของสมาชิก

นายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า มีสหกรณ์ที่ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแจนแลน จำกัด 2.สหกรณ์เกษตรยั่งยืน จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว จำกัด 4.สหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด และ5.สหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำกัด รวมวงเงินทั้งหมดกว่า 7 ล้านบาท เพื่อปล่อยให้สมาชิกกู้เพื่อพัฒนาอาชีพ ฟื้นฟูอาชีพ ส่งเสริมอาชีพก่อให้เกิดรายได้ รายละไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี โดยระยะเวลาให้กู้ให้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมในกิจกรรมที่ขอกู้

“สหกรณ์ทั้ง 5 แห่งนี้จะต้องเป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์ เป็นพี่เลี้ยงในยามที่เกิดวิกฤตภัยแล้งสมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนาอาชีพ ฟื้นฟูอาชีพ ส่งเสริมอาชีพเสริม หรือได้รับการพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพื่อรองรับกับสภาวะภัยแล้ง สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต และสามารถเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับสถาบันเกษตรกรและสร้างงานสร้างอาชีพให้กับสมาชิกได้อย่างยั่งยืน ต่อไป”สหกรณ์จังหวัดยโสธร กล่าว