นายชื่นชอบ  คงอุดม โฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไท เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานพรรคพลังท้องถิ่นไท ทางพรรคมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะผลักดันการกระจายอำนาจเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจากการที่ได้ศึกษานโยบายรัฐบาลทั้ง 12 ประเด็น ที่จะมีการแถลงในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ต่อรัฐสภานั้น พบว่านโยบายรัฐบาลมีการกำหนดกรอบหลักการกระจายอำนาจ แต่มิได้มีสาระสำคัญสู่เป้าหมายการกระจายอำนาจอย่างจริงจัง  โดยทางพรรคได้มอบหมายให้ ดร.นพดล  แก้วสุพัฒน์ และ ศ.ดร.โกวิทย์  พวงงาม อภิปรายต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้รัฐบาล กำหนดสาระสำคัญในหลักการกระจายอำนาจ

นายชื่นชอบ กล่าต่อว่า โดย 3 ประเด็นหลักที่จะอภิปรายต่อสภาผู้แทนราษฏร คือ (1) ผลักดันการกระจายอำนาจ และสร้างความเข้มแข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ให้สอดรับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยลดหน่วยงานที่มีภารกิจทับซ้อน และถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ บุคลากร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริการสาธารณะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ (2) กระจายรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะตามบริบทของพื้นที่ และควรกำหนดที่มาของรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน (3) เสริมสร้าง อปท. ในรูปแบบ “อัตลักษณ์พิเศษ” เป็นเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น เมืองแห่งศาสนาและวัฒนธรรม/ เมืองท่องเที่ยว/ เมืองอุตสาหกรรม /เมืองเศรษฐกิจ/เมืองเศรษฐกิจชายแดนปลอดภาษี/ ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ
 

“พรรคพลังท้องถิ่นไท เชื่อว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญ เพราะการจัดทำนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ อาจมีสาระสำคัญที่ไม่ครอบคลุม พรรคฯ จึงเสนอให้รัฐบาลเพิ่มเติมสาระด้านการกระจายอำนาจของพรรคพลังท้องถิ่นไท เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลมีความสมบูรณ์มากขึ้น” โฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าว
+++++++
 

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน