ครั้งแรกสะดุดหูขึ้นมาทันที เมื่อได้ข่าวว่ามีคนจังหวัดตากถูกเชิญให้ไปเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กับพรรคอนาคตใหม่ ทำให้ความอยากรู้ยิ่งอยากเห็น อยากพบเจอเมื่อปลายสายเล่ากว้างๆ ผ่าน Call Line ทราบเพียงว่าชื่อ "ดร.ศนิวาร บัวบาน" พลังใหม่ Model และเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ สนใจ เชิญร่วมเป็นกรรมาธิการในบางกระทรวงในนามพรรคอีกด้วย มิหนำซ้ำ เธอยังตอบปฏิเสธ โดยผมเองไม่ทราบเหตุผลว่าทำไม? เป็นไปได้ว่าอาจเพราะไม่ชอบการเมือง หรืองานประจำที่มีสมดุลยภาพแล้วก็เป็นได้

ถึงบางอ้อ...ว่าที่ ดร.ศนิวาร บัวบาน พลังใหม่ Model เธอคือลูกสาว คุณณรงค์ บัวบาน หัวหน้าศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ ตาก หลายเหตุการณ์ที่คุณพ่อเองก็ไม่ทราบว่าลูกมีงานอดิเรกใดบ้างในชีวิตประจำวันที่คิวงานแน่นเอี้ยดทุกวัน ผมจำได้ว่า คุณณรงค์เลยเล่าให้ฟังว่า "ลูกสาวเคยสมัครเป็นสมาชิก "พรรคเกรียน" ของคุณสมบัติ บุญงามอนงค์ แต่ไม่คิดว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ทางกิจกรรมกับพรรคอนาคตใหม่ เมื่อทราบดังนั้น จึงขออนุญาตโทรศัพท์เพื่อเชิญชวนให้ ว่าที่ ดร.ศนิวาร บัวบาน ช่วยพิจารณาลงสมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก ผมรอคำตอบผ่านไป 3 สัปดาห์หลังสานเสวนาเสร็จ จนได้ทราบภายหลังว่าคุณสมบัติเรื่องการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านขาดการพำนักอาศัยในพื้นที่ติดต่อกันเกิน 1 ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่ง

ผมลงบทความผ่าน FB เพื่อรอใครสักคนอย่างมีความหวัง เมื่อ หนุ่มวัย 38 ปี ปริญญาโท mba advanced program มหาวิทยาลัยรามคำแหง "คริษฐ์ ปานเนียม" เป็นจุดพลิกผัน อาสาเสนอตัวเพื่อให้พรรคพิจารณา การประสานงานโดยขอให้ ดร.ศนิวาร บัวบาน รับตำแหน่งที่ปรึกษาอีกครั้ง และได้รับการตอบรับเข้าร่วมทีมในตำแหน่งที่ปรึกษานายก อบจ.ตาก

ว่าที่ ดร.ศนิวาร บัวบาน (นิ) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย, นักศึกษาปริญญาเอก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา 2548 – 2549 นักวิเคราะห์ทางเทคนิค S&J International Enterprises Public Co., Ltd. / 2550 เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริการลูกค้า Bangkok Marine Co., Ltd. (On behalf of A.P. Moller - Maersk Group Thailand) / 2553 – 2557 เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย / 2557 – 2558 ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว ส านักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ าโขงแห่งชาติไทย ส านักบริหารจัดการลุ่มน้ าโขง กรมทรัพยากรน้ า / 2558 – 2560 ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย / ปัจจุบนั ผู้ประสานงานโครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กบัการ พัฒนาเชิงพื้นที่ ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

นี่คือเพชรเม็ดงาม พลังใหม่โมเดล ที่ได้รับการเจียระไนจากประสบการณ์การทำงานที่สร้างคุณูปการต่อประเทศชาติ หลายบริบท บุตรสาวของคุณณรงค์ บัวบาน ผู้ถือธงนำให้กับพรรคอนาคตใหม่ ด้วยการเป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานจังหวัดตาก ผู้มีหัวใจเป็นประชาธิปไตยไร้ขีดจำกัด และ อาจารย์อัษฎาพรรณ บัวบาน มารดาของ ดร.นิ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนตากพิทยาคม ที่บ่มเพาะลูกศิษย์ ลูกหา มาค่อนจังหวัด

คริษฐ์ ปานเนียม ผู้เสนอตัวลงสมัครนายก อบจ.ตาก ด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและจิตอาสา , ปรัชญา ปุณหะกิจ ว่าที่รองนายก อบจ.ตาก ด้านวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต , ว่าที่ที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตตามวิถีอนุรักษ์ "คนอยู่ร่วมกับป่า" ว่าที่ ด็อกเตอร์ศนิวาร บัวบาน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance