เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นางชมนาถ บุญคมรัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางเบญจมาศ ตากัน ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายสมบัติ อภิวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมทีมงาน ร่วมพิธีเปิด โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมพัฒนาธนาคารอาหารชุมชน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน “เกษตรวิชญา” สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารอาหารชุมชุน ในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา ณ บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังวัดเชียงใหม่ โครงการเกษตรวิชญาเป็นโครงการในพระราชดำริ เป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance