จังหวัดหนองคาย นำโดย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหอการค้า เดินทางไปประชุมเปิดตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร ข้อมูลการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สินค้าโอทอป และการศึกษา ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงอาเซียน ตามกรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัด ระหว่างวันที่ 18-21กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลาง ที่เมืองวินห์ จังหวัดเหงะอานห์ จังหวัดฮาติงห์ และจังหวัดกวางบิงห์ เพื่อประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัด มุ่งส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของจังหวัดหนองคายสู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลางที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่สวยงามและคล้ายคลึงกัน

ทั้งนี้ สินค้าโดดเด่นของจังหวัดจังหวัดหนองคายที่นำไปประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน แนะนำ ประกอบด้วย มังคุด ข้าวหนองคาย ซุปข้าวโพด เมล็ดข้าวโพด ถั่วดาวอินคา น้ำข้าวลูกสาว ผ้าทอมือลายพญานาค และแผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย รวมถึงแนะนำสถานศึกษาในจังหวัดหนองคายที่พร้อมจะให้การส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างจังหวัดหนองคายกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารของเวียดนามและผู้เข้าประชุมเป็นอย่างมาก

นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ จังหวัดหนองคาย ราชอาณาจักรไทย ทั้งสองฝ่ายได้มีการปฏิบัติตามบทบันทึกการประชุมฯ ในปีที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน จังหวัดหนองคายเห็นว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมตามกรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัด ที่ได้ลงนามร่วมกันนั้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงเดินทางไปประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนสินค้า เสริมสร้างความร่วมมือ และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมือดังกล่าว.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance