"อิทธิพล"รมว.วัฒนธรรมเน้นงานเอกลักษณ์ของชาติ ให้ประเทศไทยเมืองน่าอยู่น่าท่องเที่ยว ใช้งบฯ คุ้มค่าที่สุด กิจกรรมเผยแพร่ตัวชี้วัดผลงาน

วันที่ 18 ก.ค. 62 เวลา 08.29 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เดินทางเข้าที่ทำการวธ. สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ห้องทำงานรัฐมนตรี ชั้น 7 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ วธ.ให้การต้อนรับ
นายอิทธิพลกล่าวว่า มีความตั้งใจในการทำงานจะน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 คือ สืบสาน รักษา ต่อยอด และการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ในส่วนงานวัฒนธรรมถือว่าเป็นนโยบายสำคัญ เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ สร้างคนให้เป็นคนดี สร้างค่านิยมไทย การฟื้นฟูมารยาทไทย สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมต่อยอดทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์ ผนวกเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้คนไทยและประชาคมโลกได้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการผสมผสานระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางจิตใจ นำไปสู่การสร้างความสามัคคี ปรองดอง จรรโลงประเทศไทยให้เป็นประเทศไทยที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยว ตลอดจนการส่งเสริมศาสนสถานที่มีจำนวนมากในภูมิภาคต่างๆ โดยขับเคลื่อนผ่านสภาวัฒนธรรมตำบลและสภาวัฒนธรรมจังหวัด

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า วัฒนธรรมจะเป็นจุดดึงดูดให้คนได้สนใจเรื่องเดียวกันในเรื่องที่เป็นบวก ทัศนคติที่ดี เกิดวัฒนธรรมที่ดีงาม ด้านภาษา นอกจากรู้ภาษาไทยอย่างถ่องแท้ จะมีความรู้เรื่องภาษาถิ่น การยอมรับขนบธรรมประเพณีและชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ในฐานะที่เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน ไทยเป็นประธานอาเซียนเน้นทั้งพันธกรณีระหว่างประเทศและการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน และประชุมอาเซียนซัมมิทเดือน พ.ย.นี้ นอกจากนี้ในการบริหารงานจะเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูเรื่องการใช้งบประมาณ แต่ละโครงการไม่ให้มีความซ้ำซ้อน ลดงบประมาณในภารกิจที่คล้ายกับกระทรวงอื่น โดยจะดำเนินการตามกรอบคำของบประมาณปีงบประมาณ 2563

“วธ. ได้เสนอของบฯ จำนวน 14,000 ล้านบาท จากปีงบฯ 2562 อยู่ที่ 9,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% จะขอไปดูรายละเอียดว่าโครงการที่ทำคำขอ ลักษณะกิจกรรมตรงกับการดำเนินการของกระทรวงอื่นหรือไม่ รวมถึงต้องหารือระหว่างกระทรวงด้วย อยากให้มีการใช้งบฯ คุ้มค่าที่สุด ลักษณะของภารกิจ สำหรับงบที่ขอเพิ่มจะต้องใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นการจัดกิจกรรมเผยแพร่จึงเป็นตัวชี้วัดผลงานที่ต้องทำ แต่ยึดความเหมาะสม” นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลหรือไม่ที่เข้ามาทำงานวัฒนธรรม มีคนมองว่าเป็นงานนามธรรม รมว.วัฒนธรรมกล่าวว่า จริงๆ แล้วงาน วธ. สามารถจับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นมรดกของชาติ ศิลปวัฒนธรรม การแปลงานนามธรรมเป็นรูปธรรม และให้เข้าใจง่ายขึ้น นำแนวคิดทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตรงกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน เรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance