เมื่อเวลา 11. 30 น.วันที่18 กรกฏาคม 2562 ที่ห้องข้าวหอมมะลิอินทรีย์ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานมอบเงินกู้ยืมรายบุคคล จำนวน 16 ราย และโครงการที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 2 โครงการ

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า สำหรับกองทุนผู้สูงอายุนี้เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคงและมีคุณภาพที่ดี โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล ในส่วนของรายบุคคลกู้ได้รายละไม่เกิน 30,000 บาท และต้องผ่อนชำระภายในระยะเวลา 3 ปี จำนวน 36 งวด ในส่วนของรายกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท นอกจากนั้นแล้วในการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการสำหรับองค์กรของผู้สูงอายุ องค์กรที่ทำงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน ประกอบด้วยโครงการขนาดเล็ก กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทโครงการขนาดกลาง วงเงินไม่เกิน 50,000 – 300,000 บาท และโครงการขนาดใหญ่ วงเงิน 300,000 บาทขึ้นไป

นางวาสนา ยังกล่าวอีกว่าและในวันนี้ได้อนุมัติให้กู้ยืมเงิน จำนวน 16 ราย เป็นเงิน 420 ,000 บาท และโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 2 โครงการ เป็นเงิน 188,660 บาท โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานมอบเงินในครั้งนี้