ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์วัดสระเกศ ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนตากพิทยาคมในปัจจุบัน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562  ถือเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีอันดีงามของลูกตากพิทยาคมทุกคนถือปฏิบัติกันสืบมาจวบจนปัจจุบัน ณ เจดีย์วัดสระเกศ โรงเรียนตากพิทยาคม