เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (18 ก.ค.62) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการเสวนทางวิชาการหัวข้อ "ปัญหาเด็กด้อยโอกาสและเด็กหลุดออกนอกระบบ" เชิงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ กิจกรรมเวที Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา นายประยูรศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวสุมาลี ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางจารุวรรณ ฉิมเรศ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะทำงานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะทำงานโครงการการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรทางด้านการศึกษาของสถานศึกษาภายในจังหวัดสุราษฎร์ เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

โดย ได้รับเกียรติจากคณะทำงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มาเป็นวิทยากรบรรยายนำเสนอนโยบายของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ เปิดเวทีเสวนา "ปัญหาเด็กด้อยโอกาสและเด็กหลุดออกนอกระบบ" เชิงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ดร.กรรณิการ ปานนุช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายมงคล กาฬคลอด ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีรวัฒน์ รัตนกุล รองประธานคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรองประธานคณะกรรมการโครงการการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางธรรณพร คชรัตน์ รองเลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.) และ ดร.สมพร เพชรสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฯ อำเภอดอนสัก อำเภอเคียนซา อำเภอเวียงสระ และอำเภอท่าฉาง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา รวมถึงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจาก สมศ. โดยกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ ดังนี้

(1) กลุ่มเด็กปฐมวัย 2 กิจกรรม คือ ปฐมวัยสุขภาพดี 5 อำเภอด้วยอาหาร และพาน้องเข้าห้องเรียน

(2) กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบกาศึกษา ดำเนินการนำเด็กและเยาวชนค้นหาความสามารถของตน ก่อนตัดสินใจเรียนต่อหรือฝึกอาชีพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้เข้าถึงการศึกษาและแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำทางการศึกษา

กองทุนประกันวินาศภัย