องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยนายเวียงศักดิ์ เปี่ยมสังวาลย์ นายกอบต.เขาน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาอบต.เขาน้อย ได้จัดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารลานค้าชุมชนองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาน้อย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ตลอดจนเพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงอันตราย และพิษภัย ของเหล้า บุหรี่ และสารเสพติด ไม่เสพ ไม่เกี่ยวข้อง กับสิ่งเสพติด และลดปริมาณการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ไม่ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นในสังคมไทย โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านชาญชัย วัฒนะรัตน์ นายอำเภอเวียงเก่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

กิจกรรมประกอบด้วย

1.การเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

2.พิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3.การติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดเหล้าเข้าพรรษาและจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด

4.พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติดทุกประเภท

5.การถ่ายทอดความรู้สึกจากการถูกคุมประพฤติของผู้ถูกคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับ

6.พิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

7.พิธีเทเหล้าเผาบุหรี่

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นสาขาชุมแพ หน่วยงานราชการ โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) กลุ่มสตรี และประชาชนตำบลเขาน้อย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน