เมื่อวานนี้ (16 ก.ค.62) พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 พร้อมด้วย พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3, พันเอก นพดล รอดกลาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 กำลังพล และ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี ณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยได้เวียนเทียนรอบวิหารพระพุทธชินราช ซึ่งเป็นการสืบทอดวันสำคัญทางศาสนา ปลูกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชน ทำความดี ละความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งวันนี้ได้มีอุบาสก อุบาสีกา ประชาชน ร่วมในพิธีเวียนเทียนจำนวนมาก

ในการนี้ ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรแก่ กำลังพล และพุทธศาสนิกชน โดยกล่าวว่า วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง “อาสาฬหบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา จึงได้ชื่อว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ การที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและได้บวชเป็นพระภิกษุ หลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว และ เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก ดังนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ตามหลักพิธีกรรมที่กระทำในวันนี้คือ การทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน การลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง เป็นต้น

จากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 และพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เป็นการปฏิบัติบูชาและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วนำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบ วิหารพระพุทธชินราช จำนวน 3 รอบ ท่ามกลางบรรยากาศเย็นด้วบสายบุญ และเชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ทำบุญบำเพ็ญกุศล รักษาศีล พร้อมเจริญจิตภาวนา เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบไป

การเวียนเทียน ถือเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ทั้งในวันอาสาฬหบูชา รวมถึงวันมาฆบูชา วิสาขบูชา และอัฏฐมีบูชา หรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน