วันที่ 16 ก.ค.พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศจำนวนมากต่างพากันเดินทางมาเวียนเทียนรอบองค์พระประธานเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับวันอาสาฬหบูชา จากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ในปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า