คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จับมือศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA จัดอบรมการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลา สร้างเครือข่ายนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ หลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลา” ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 58-109 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา และโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักศึกษาสาขาการออกแบบจาก 3 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ มรภ.สงขลา โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัยในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อาจารย์ชัยวัฒนภัทร กล่าวว่า โครงการอบรมการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเป็นพลเมืองรักษ์สงขลาอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อสังคม นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อการพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการพัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลา

อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียติจากวิทยากร ได้แก่ อ.วุฒิชัย เพชรสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์เมืองสงขลา จากภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม นายยุทธนา จิตต์โต๊ะหลำ ประธานชุมชนบ้านนอก ตำบลหัวเขา และประธานชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลหัวเขา นางสาวปาริชาด สอนสุภาพ ประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว Ecotourism Songkhla Thailand นายจักรกฤษณ์ ภัทรนิตย์ ประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเก้าห้อง จังหวัดสงขลา นายวัชชพล หรั่งแพ นักจัดการความรู้ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA นายนัฐพงษ์ พัฒนโกศัย นางสาวดลพร ชนะชัย จากบริษัท Cloud-Floor และทีมวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA ตลอดจนคณาจารย์จากภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.จรัญญา พหลเทพ และ อ.ศุภเดช หิมะมาน

กองทุนประกันวินาศภัย